Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9

 

PLAC ZABAW SŁUŻY WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH.

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 2. W godzinach od 6:00 – 16:30 plac zabaw dostępny jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola poza wyznaczonymi godzinami teren placu dostępny jest dla wszystkich małych dzieci i ich rodzin
 3. Dzieci zawsze muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej
 4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt
 5. Na placu zabaw nie wolno śmiecić, odpadki należy wrzucać do kosza na śmieci
 6. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych
 7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
 • Wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach oraz wchodzenia na bezpieczną nawierzchnię w obuwiu na obcasie gdyż może to spowodować jej uszkodzenie
 • Wchodzenia na daszki urządzeń i górne elementy konstrukcji
 • Korzystania bujaków przez więcej niż jedną osobę na jedno miejsce
 • Korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 7 roku życia
 • Korzystanie z urządzeń znajdujących się poza obrębem placu zabaw tj. śmietniki, dachy, okapy..
 1. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 2. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 3. Korzystanie z wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.Prosimy o zaniechanie aktów wandalizmu, wszelkie nieodpowiednie działania będą monitorowane i zgłaszane właściwym organom
 4. Rodzice /opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu
 5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka – oceny dokonuje rodzic/ opiekun dziecka
 6. Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci
 7. Plac zabaw jest systematycznie dezynfekowany środkami biobójczymi
 8. Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są ocenić, ile osób się na nim znajduje i czy będzie możliwość zachowania między nimi 2 metrowego dystansu.
 9. Na teren placu zabaw może wchodzić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych innym osobom mieszkającym lub mającym kontakt z daną osobą nie wolno korzystać z placu zabaw.
 11. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz dziecka również w zakresie COVID-19. W razie zachorowania przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

TELEFONY ALARMOWE

Policja 997    Straż Pożarna 998    Pogotowie 999   Straż miejska 986

Ogólny - pomoc 112