Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Publiczne Nr 9 „Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Publiczne nr 9 "Akademia Przedszkolaka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole9.wloclawek.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kanderska.
 • E-mail: mkanderska@vp.pl
 • Telefon: 54 413 46 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku
 • Adres: Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” ul. Łanowa 3, 87-800 Włocławek
 • E-mail: mkanderska@vp.pl
 • Telefon: 54 413 46 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola Publicznego nr 9 ,,Akademia Przedszkolaka” we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 9 ,,Akademia Przedszkolaka” we Włocławku położone  jest na osiedlu ,,Kazimierza Wielkiego” przy ul. Łanowej 3.

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Kazimierz Wielkiego. Do budynku prowadzi furtka i chodnik ułożony z płyt betonowych. Wejście główne znajduje się przy ulicy Łanowej i jest dostępne w godzinach pracy przedszkola. Prowadzą do niego 9 stopniowe schody i przeszklone drzwi. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do holu budynku. Drzwi są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z holu  skręcając w prawo  przechodzimy do części administracyjnej w której znajduje się wejście do sekretariatu przedszkola i gabinetu dyrektora. Natomiast skręcając w lewo  dostajemy się do szatni dla dzieci oraz wejść do dwóch klas dziecięcych.

Drugie wejście używane na czas pandemii znajduje się od strony placu zabaw. Prowadzi do niego chodnik ułożony z kostki brukowej. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do korytarza bocznego a następnie do holu głównego i szatni dla dzieci. Drzwi są dostosowane szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada  windy osobowej, przy schodach prowadzących na piętra zamontowane są poręcze. Schody nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku przedszkola nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej, głosowej. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem po okazaniu odpowiednich dokumentów.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak parkingu przed budynkiem przedszkola.