^Powrót do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nabór 2020/2021

edukacja

RODO

rodologo

BIP

logo bip

Promujemy

czyste powietrze

mamo tato pij wode

 rok szkoly

 akademia zdrowego przedszkolaka

Przedszkole z pasją

Zdobądź tytuł „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”!

1% podatku

1PROCENT

Prawa Dziecka

Znalezione obrazy dla zapytania: prawa dziecka

Odwiedziny

3.png7.png8.png5.png9.png3.png
Dzisiaj:118
Wczoraj:302
Ostatnie 7 dni:420
Ostatni miesiąc:9972
Ogółem378593

Ogłoszenia

RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka” we Włocławku, ul. Łanowa 3, tel. 54 413 46 49, adres e-mail:akademiaprzedszkolaka@onet.com.pl

- Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Małgorzata Kanderska – dyrektor Przedszkola, tel. 54 413 46 49, adres e-mail: mkanderska@vp.pl

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

- Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

- Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych.

- Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

- Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.akademiaprzedszkolaka.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna dla Przedszkola Publicznego Nr 9 w roku szkolnym 2017/2018

- w miesiącu lipcu 2018r.

Znalezione obrazy dla zapytania słoneczka gif

W tym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola zastępczego. Aby dziecko uczęszczało w miesiącach wakacyjnych należy złożyć do dyrektora pisemny wniosek w sprawie korzystania z usług przedszkola w ramach dyżuru wakacyjnego w terminie do 15 maja 2018r.

                     Nasze przedszkole dyżuruje w miesiącu sierpniu 2018r.

Uwaga konkurs !!!

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

                                     Przedszkola Publicznego Nr 9 we Włocławku                                                      

zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie matematycznym

pt. „Konstruowanie gier planszowych”

Celem konkursu jest :

- promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie,

- integracja rodziny podczas tworzenia wspólnego dzieła.

Regulamin:

1.Organizatorem konkursu matematycznego jest Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku

2. Uczestnicy konkursu: Udział w konkursie mogą brać zespoły rodzinne.

3. Konkurs trwa od 02.02. do 29.02.2016 r.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie gry planszowej.

5. Temat: „Konstruowanie gier planszowych”może być  interpretowany dowolnie.

6. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcje gry, planszę.

7. Format pracy dowolny, technika wykonania dowolna.

8. Każda gra zgłoszona w konkursie powinna być pracą wykonaną przy widocznym współudziale dziecka.

9. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z informacją: imiona i nazwiska autorów pracy, wiek dziecka i nazwę grupy.

10.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

11.Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania , estetyka pracy oraz zgodność z tematem.

12. Ostateczny termin składania prac 29.02.2016 r.

13. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Jury ma prawo do innego podziału nagród w zależności od ilości prac konkursowych.

15. Organizator poinformuje o terminie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu.

16. Organizator konkursu Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie spory rozstrzyga organizator. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.

17. Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

18.Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Madajska, Paulina Nowak

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie matematycznym  i życzymy owocnej pracy, wielu niepowtarzalnych oraz kreatywnych pomysłów.                                                                        

  Powodzenia

Spotkanie z logopedą

Dnia 23 lutego 2016 o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci

objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną :

terapią logopedyczną z logopedą panią Heleną Podlewską.

Prezentowane będą zabawy logopedyczne przygotowujące do wymowy głoski r

oraz ćwiczenia i zabawy utrwalające i różnicujące głoski r i l,

dodatkowo także w bajeczce logopedycznej Wycieczka.

Proszę wziąć ze sobą lusterka. Obecność obowiązkowa.

Spotkanie z logopedą

26 listopada o godzinie 15.30 

odbędzię się spotkanie rodziców i dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogicznę: terapią logopedyczną

z logopedą panią Heleną Podlewską.

Prezentowane bedą bajki logopedyczne do ćwiczeń artykulantów: buzi i języka oraz utrwalania wywołanych głosek.

Rodzice i dzieci będą też przygotowywać pomoce do ćwiczeń artykulantów.

Proszę wziąć ze sobą lusterka, kredki lub farby, klej, nożyczki.

 

Obecność obowiązkowa

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne Nr 9 - Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.