^Powrót do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nabór 2021/2022

edukacja

Facebook przedszkolny

Facebook fuck-up is crashing tons of iOS apps, including Spotify and Tinder  | sup.news

RODO

rodologo

BIP

logo bip

1% podatku

1PROCENT

Przedszkole z pasją

Zdobądź tytuł „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”!

Prawa Dziecka

Znalezione obrazy dla zapytania: prawa dziecka

Promujemy

czyste powietrze

mamo tato pij wode

 rok szkoly

 akademia zdrowego przedszkolaka

Odwiedziny

5.png6.png4.png5.png4.png3.png
Dzisiaj:343
Wczoraj:380
Ostatnie 7 dni:2056
Ostatni miesiąc:8389
Ogółem564543

Ogłoszenia

Przerwa wakacyjna !

Przerwa wakacyjna dla Przedszkola Publicznego nr 9 w roku szkolnym 2021/2022

będzie w miesiącu  - lipcu 2022.

Dzieci będą mogły w tym czasie uczęszczać do przedszkola zastępczego nr 35.

Natomiast nasze przedszkole dyżuruje w sierpniu 2022.

 

Przerwa wakacyjna - 2021

Przerwa wakacyjna dla Przedszkola Publicznego nr 9

w roku szkolnym 2020/2021

na chwilę obecną planowana jest w miesiącu - sierpniu.

Spotkanie z logopedą

Dnia 23 lutego 2016 o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci

objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną :

terapią logopedyczną z logopedą panią Heleną Podlewską.

Prezentowane będą zabawy logopedyczne przygotowujące do wymowy głoski r

oraz ćwiczenia i zabawy utrwalające i różnicujące głoski r i l,

dodatkowo także w bajeczce logopedycznej Wycieczka.

Proszę wziąć ze sobą lusterka. Obecność obowiązkowa.

RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka” we Włocławku, ul. Łanowa 3, tel. 54 413 46 49, adres e-mail:akademiaprzedszkolaka@onet.com.pl

- Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Małgorzata Kanderska – dyrektor Przedszkola, tel. 54 413 46 49, adres e-mail: mkanderska@vp.pl

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

- Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

- Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych.

- Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

- Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.akademiaprzedszkolaka.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Uwaga konkurs !!!

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

                                     Przedszkola Publicznego Nr 9 we Włocławku                                                      

zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie matematycznym

pt. „Konstruowanie gier planszowych”

Celem konkursu jest :

- promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie,

- integracja rodziny podczas tworzenia wspólnego dzieła.

Regulamin:

1.Organizatorem konkursu matematycznego jest Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku

2. Uczestnicy konkursu: Udział w konkursie mogą brać zespoły rodzinne.

3. Konkurs trwa od 02.02. do 29.02.2016 r.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie gry planszowej.

5. Temat: „Konstruowanie gier planszowych”może być  interpretowany dowolnie.

6. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcje gry, planszę.

7. Format pracy dowolny, technika wykonania dowolna.

8. Każda gra zgłoszona w konkursie powinna być pracą wykonaną przy widocznym współudziale dziecka.

9. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z informacją: imiona i nazwiska autorów pracy, wiek dziecka i nazwę grupy.

10.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

11.Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania , estetyka pracy oraz zgodność z tematem.

12. Ostateczny termin składania prac 29.02.2016 r.

13. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Jury ma prawo do innego podziału nagród w zależności od ilości prac konkursowych.

15. Organizator poinformuje o terminie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu.

16. Organizator konkursu Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie spory rozstrzyga organizator. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.

17. Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

18.Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Madajska, Paulina Nowak

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie matematycznym  i życzymy owocnej pracy, wielu niepowtarzalnych oraz kreatywnych pomysłów.                                                                        

  Powodzenia

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne Nr 9 - Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.