^Powrót do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Facebook przedszkolny

Facebook fuck-up is crashing tons of iOS apps, including Spotify and Tinder | sup.news

RODO

rodologo

Promujemy

czyste powietrze

mamo tato pij wode

 rok szkoly

 akademia zdrowego przedszkolaka

BIP

logo bip

1% podatku

1PROCENT

Przedszkole z pasją

Zdobądź tytuł „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”!

Nabór 2020/2021

edukacja

Prawa Dziecka

Znalezione obrazy dla zapytania: prawa dziecka

Odwiedziny

4.png0.png5.png5.png0.png7.png
Dzisiaj:29
Wczoraj:352
Ostatnie 7 dni:695
Ostatni miesiąc:9585
Ogółem405507

Ogłoszenia

RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka” we Włocławku, ul. Łanowa 3, tel. 54 413 46 49, adres e-mail:akademiaprzedszkolaka@onet.com.pl

- Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Małgorzata Kanderska – dyrektor Przedszkola, tel. 54 413 46 49, adres e-mail: mkanderska@vp.pl

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

- Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

- Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

- Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych.

- Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

- Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.akademiaprzedszkolaka.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o  sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Przedszkole Publiczne nr 9, dane adresowe: ul. Łanowa 3, 87-800 Włocławek
 • Z Inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez: email: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 • Dane osobowe uczniów ( w tym ich rodziców, opiekunów prawnych) pracowników (nauczycieli) będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym) w związku z realizacją: - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, - Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz. 164 t.j.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach kształcenia na odległość.
 • Pani/Pana dane nie są przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej.
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11). Pani/Pana/ dane osobowe mogą [i]podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i mogą  podlegać profilowaniu.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne Nr 9 - Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.