RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

   W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

   - Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka” we Włocławku, ul. Łanowa 3, tel. 54 413 46 49, adres e- mailakademiaprzedszkolaka@onet.com.pl

   - Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Małgorzata Kanderska – dyrektor Przedszkola, tel. 54 413 46 49, adres e- mail: mkanderska@vp.pl

   - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

   - Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

   - Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

   - Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

   - Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

   - Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

   - Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.akademiaprzedszkolaka.wloclawek.pl  

      w celu promocji     działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

   - żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

   - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

   - przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

   - podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Cookies

 Klauzula dla kontrahentów

Klauzula do rekrutacji

Klauzula informacyjna - udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla wychowanków rodziców

 Klauzula dla pracownika

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji dla dzieci i ich rodzicówKlauzula informacyjna ZFŚS pożyczki

Klauzula informacyjna ZFŚS

Klauzula ogólna

Klauzula dla stażystów